Ittra lil Virginijus Sinkevičius dwar is-sajd għall-lampuki

Ittra lil Virginijus Sinkevičius dwar is-sajd għall-lampuki

Lil Virginijus Sinkevičius, Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

cc. Charlina Vitcheva Direttriċi Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

cc. Valerie Laine, Kap tal-Unita

Il-Kummissjoni Ewropea

 

Għażiż Kummissajru,

Fis-sittax ta’Jannar 2019 ktibt lis-servizzi tiegħek fejn spjegajt fid-dettall is-sitwazzjoni fl-ibħra Maltin u dawk konfinanti dwar is-sajd għall-lampuki (coryphaena hippurus). Il-Kummissjoni irrispondiet l-ittra tiegħi (Ref. Ares(2019)1566697 – 08/03/2019) u wara ressqet proposti fi ħdan il-GFCM biex jiġu rikonoxxuti u protetti l-kannizzati tas-sajjieda Maltin u Għawdxin. Ta’ dan nirringrazzjak.

L-isfond ta’ din it-talba li qed nagħmel illum jibqa dak deskritt fl-ittra tas-16 ta’ Jannar. Sfortunatment, u minkejja li issa jeżistu disposizzjonijiet aktar ċari tal-GFCM, u minkejja wegħda pubblika mill-awtoritajiet Maltin li jkunu preżenti fl-ibħra konċernati, is-sitwazzjoni ma’ tjiebet xejn, tant li sa din il-ġimgħa stess daħlu rapporti li s-sajjieda Maltin u Għawdxin qed jerġgħu jisfaw misruqa kontinwament mis-sajjieda Tuneżini li qed jaħsdu l-frott li jkunu żergħu u kkultivaw huma – u ċioe, jistadu fuq il-kannizzati li jkunu ġew preparati mis-sajjieda Maltin u f’ħafna każijiet jagħmlu ħsara irreparabbli lill-istess kannizzati.

Jeħtieġ nindirizzaw din il-kwistjoni b’mod aktar dirett mal-awtoritajiet Tuneżini kif ukoll malawtoritajiet Taljani. Nitolbok ġentilment għaldaqstant tikkunsidra dawn id-domandi għal risposta kif ukoll għal azzjoni immedjata (ġialadarba l-istaġun huwa limitat u jagħlaq f’Diċembru) min naħa tiegħek:

1. Tikkonferma li l-Unjoni Ewropea tat fondi lit-Tuneżija biex il-bastimenti Tuneżini jkunu ekwipaġġjati bi tracking system VMS (VesselMonitoring System)?. Jidher li tali fondi jinkludu apparat għal control room, taħriġ għal spetturi Tunezini biex ikunu kompetenti jaħdmu fil-control room kif ukoll VMS tracking systems għal fuq ilbastimenti nfushom li skont ir-rakkomandazzjoni tal-GFCM huma obbligatorji għal kull bastiment akbar minn 15-il-metru. Nitlob ġentilment l-assistenza tal-Kummissjoni Ewropea biex tivverifika jekk it-tali tracking systems hux qed jintużaw kif mistenni mill-bastimenti Tuneżini li jistadu fl-ibħra internazzjonali u jekk dan huwa l-każ, jistgħux l-awtoritajiet Tuneżini jagħtu rapport dettaljat tas-sajd ta’ bastimenti Tuneżini fl-ibħra fil-Lbiċ u fil-Majjistral ta’ Malta fejn is-sajjieda Maltin għandhom it-tagħmir tagħhom.

2. L-Aġenzija Ewropea tal-Kontroll tas-Sajd għandha kompetenza biex tissorvelja losservanza tar-regoli fl-ibħra internazzjonali. Dan diġà qed isir regolarment u b’ċerta effiċjenza fis-sajd għat-tonn. Fil-fehma tiegħek, ikun għaqli li din l-Aġenzija tissorvelja s-sajd għall-lampuki fl-ibħra konċernati u taġixxi b’deterrent għas-sajd illegali fuq skaptu privat?

3. Bħal ma nafu, biex tindirizza sajd illegali trid tindirizza s-suq tiegħu. Jiena infurmat li uħud mill-bastimenti Tuneżini involuti fis-sajd illegali fuq skaptu ta’ sajjieda Maltin u Għawdxin jidħlu f’portijiet Taljani sabiex ibiegħu il-qabda tagħhom. Insaqsi lillKummissjoni Ewropea jekk dina tistax titlob rapport dettaljat, kif suppost isir taħt irregoli viġenti, dwar il-landings ta’ lampuki fil-portijiet Taljani u partikolarment dawk li jsiru minn bastimenti Tuneżini awtorizzati biex iħottu f’portijiet Taljani. Insaqsi wkoll jekk il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-awtoritajiet Taljani hix f’posizzjoni li tidentifika u tindirizza każijiet suspettati ta’ frodi tas-sajd fejn bastimenti mhux awtorizzati jħottu f’portijiet Taljani jkunu qed jittrasferixxu l-qabda tagħhom fuq bastimenti li jkunu hekk awtorizzati. Nitlob ukoll li l-azzjoni taħt dan il-punt tiġi abbinata l-azzjoni taħt punt 1, u ċioe, li jsir monitoraġġ tal-moviment tal-bastimenti Tuneżini mill-ibħra konċernati sal-portijiet Taljani u viċe versa.

4. Teżisti l-possibilita’ li l-bastimenti involuti fis-sajd illegali in kwistjoni jkun qed joperaw mingħajr il-Vessel Monitoring System minkejja li din hija obbligatorja skont id-disposizzjonijiet tal-GFCM. Nitlob f’dan il-kuntest li l-Kummissjoni Ewropea titlob rendikont mill-awtoritajiet Tuneżini u mis-Segretarjat tal-GFCM dwar limplimentazzjoni ta’ dawn l-obbligi u nsaqsi jekk huwiex possibbli għall-Kummiss joni Ewropea u l-GFCM li jsiru spot checks abbażi tar-ritratti ta’ bastimenti Tuneżini meħuda b’mod regolari mis-sajjieda Maltin (3 ritratti reċenti mehmuża għal dan ilgħan).

Nirringrazzjak tal-konsiderazzjoni tiegħek u nistenna mingħandek,

Peter Agius

Kandidat għall-Elezzjoni Ewropea

 

Anness – Ritratti ta’ bastimenti Tuneżini mehmuża:

>> Link għall-ittra formali li intbgħatet fid-9 ta’ Settembru <<

Il-Kummissjoni Ewropea se tindirizza d-diffikultajiet tas-sajjieda Maltin wara l-insistenza tal-PN

Il-Kummissjoni Ewropea se tindirizza d-diffikultajiet tas-sajjieda Maltin wara l-insistenza tal-PN

Il-Kummissjoni Ewropea kkonfermat li se tieħu miżuri sabiex tindirizza d-diffikultajiet li qegħdin jaffaċċjaw s-sajjieda Maltin li jistadu għal-lampuki, b’sajjieda Tuneżini li jistadu illegalment bil-kannizzati tagħhom. Din il-konferma min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea waslet wara l-laqgħat li kellu l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius fl-aħħar ġimgħat ma’ uffiċjali għolja tal-Kummissjoni fi Brussell.

Filwaqt li l-Unjoni Ewropea introduċiet regolamenti ġodda, naqset milli tipprovdi wens u protezzjoni meħtieġa lis-sajjieda Maltin. Matul il-laqgħat, Peter Agius spjega kif is-sajd bil-kannizzati għal-lampuki tirrikjedi preparazzjoni minn xhur qabel mis-sajjieda u tressqu provi miġbura mil-laqgħat mas-sajjieda Maltin li juru bastimenti Tuneżini jiksru l-liġi, u kif għal din is-sitwazzjoni jeħtieġ soluzzjoni Ewropea u koperazzjoni internazzjonali mal-awtoritajiet Tuneżini.

Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni Ewropea qalet li se tkun qed taħdem fil-qrib mal-awtoritajiet Maltin sabiex tevalwa din il-problema u tesplora possibilitajiet ta’ azzjoni. Se tikkunsidra wkoll miżuri li jistgħu jittieħdu fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd fil-Mediterran (GFCM) sabiex din it-tip ta’ attività tiġi irregolata bl-aħjar mod, filwaqt li lesta teżamina s-sitwazzjoni f’oqsma oħra tas-sajd inkluż għall-pixxispad, li jużaw l-istess tip ta’ tagħmir sabiex jinstabu soluzjonijiet xierqa.

Il-Kummissjoni Ewropea żiedet li qed taħdem biex tistabbilixxi governanza ġdida fil-Mediterran permezz tal-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni MedFish4Ever bil-għan li tiżgura kundizzjonijiet ġusti u ugwali għas-sajjieda u sajd sostenibbli.

Fi stqarrija maħruġa mill-istess Peter Agius flimkien mad-deputat Edwin Vassallo, il-PN insista illi wara din il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, se jibqa’ jsir monitoraġġ tas-sitwazzjoni mal-uffiċjali responsabbli sabiex il-Kummissjoni ma tkaxkarx saqajha fuq din il-kwistjoni.

Farmers trapped between local and EU bureaucracy

Farmers trapped between local and EU bureaucracy

Farmers, particularly from Kerċem in Gozo, are being drowned in bureaucracy to apply both for local permits, or EU funding, when it comes to maintaining their farms and making a living.

Some farmers lost their greenhouses to adverse weather years ago and still haven’t managed to fix the damage which also affects their product yield and profit margins. In fact, three men spoke to Newsbook.com.mt just last week about the issues that local farming has to deal with, including having to directly compete with imports.

PN MEP candidate, Peter Agius, posted on Facebook this morning after meeting Gozitan farmers to discuss possibly ways forward. He suggested that planning permits need to be facilitated, and fees eliminated for farming; as well as guaranteeing replies about European funding within 6 months.

Agius turned his attention towards the Government in his post saying that the only way for this to happen would be to have dedicated officials who consider farming a priority,rather than emphasising that “it doesn’t contribute to the Gross Domestic Product”, as Finance Minister Edward Scicluna said in his Budget 2019 speech.

 

Read full article on Newsbook

 

More on this topic:

Do we care about our Farmers? by Peter Agius